451 comments

 • Chit Shein Oo

  သီခ်င္းေတာင္းခ်င္လို႔ပါခင္ဗ်ာ....မေနာသီဆိုထားတဲ့ မင္းကိုလည္းခ်စ္တယ္ မိန္းမကိုလည္းေၾကာက္တယ္ သီခ်င္းေလးေတာင္းဆိုပါရေစ...ဝါးစကင္း ဖိက်ိဳ႕အထည္ခ်ဳပ္ရံုက...အိမ္ေထာင္႐ွင္ေတြအတြက္ပါ..ေက်ဇူးတင္ပါတယ္

  Chit Shein Oo Tuesday, 12 November 2019 03:24 Comment Link
 • Chit Shein Oo

  သီခ်င္းေတာင္းခ်င္လို႔ပါခင္ဗ်ာ....မေနာသီဆိုထားတဲ့ မင္းကိုလည္းခ်စ္တယ္ မိန္းမကိုလည္းေၾကာက္တယ္ သီခ်င္းေလးေတာင္းဆိုပါရေစ...ဝါးစကင္း ဖိက်ိဳ႕အထည္ခ်ဳပ္ရံုက...အိမ္ေထာင္႐ွင္ေတြအတြက္ပါ..ေက်ဇူးတင္ပါတယ္

  Chit Shein Oo Tuesday, 12 November 2019 03:24 Comment Link
 • မင္းမင္း

  ေရႊထူး က်ေနာ္ခ်စ္သူ

  မင္းမင္း Wednesday, 18 September 2019 08:57 Comment Link
 • မင္းမင္း

  ေရႊထူး က်ေနာ္ခ်စ္သူ

  မင္းမင္း Wednesday, 18 September 2019 08:57 Comment Link
 • မင္းမင္း

  ေရႊထူး က်ေနာ္ခ်စ္သူ

  မင္းမင္း Wednesday, 18 September 2019 08:57 Comment Link
 • barmkgedon

  Ãðóçèÿ Ñåíàêè
  ñêîëüêî â ìèðå íàðêîìàíîâ
  Ëèêèíî-Äóëåâî
  øðîãëû
  ïèâî âðåäíåå âîäêè
  Ìîñêâà Áèðþë¸âî Âîñòî÷íîå ÞÀÎ
  Áóéíàêñê
  Êèïð
  Ãðèìñòàä
  Àçåðáàéäæàí Øåêè
  Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
  Êàíàø
  Ìîñêâà Áåñêóäíèêîâñêèé ÑÀÎ
  Êàçàõñòàí Êàðàãàíäà
  Êóïèòü çàêëàäêè â Âîëãîäîíñêå
  Ëîçàííà
  Ñòàâðîïîëü
  êàê äåëàþò ñîëü äëÿ âàíí
  Íîâîñèáèðñê Öåíòðàëüíûé
  ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü
  Ñïàéñ ðîññûïü â Áèéñêå
  Âîñòî÷íûé Êåéï (Ïîðò Ýëèçàáåò)
  Ìîñêâà Îáðó÷åâñêèé ÞÇÀÎ
  Liechtenstein

  barmkgedon Friday, 16 August 2019 21:25 Comment Link
 • barmkgedon

  Íèêàðàãóà
  íàðêîëîãè÷êà íà õàëòóðèíà
  Ñåðãèåâ Ïîñàä
  Ðàñ-ýëü-Õàéìà
  äîáðî 24 áèç
  Republic of Macedonia
  Ìîíãîëèÿ
  Øàõòû
  Õèìêè
  ÎÀÅ Äóáàé
  Íåôòåêàìñê
  Âåäè
  Òáèëèñè
  Áåëàðóñü Ìîãèë¸â
  Ïèêàë¸âî êóïèòü Ïîðîõ 999 (HQ) Àôãàí
  Ëèìàñîë
  Âåðîíà
  ãèïíîç êóðåíèå
  Ëîäçü
  Ïåðâîóðàëüñê
  ñòîèìîñòü àíàëèçà êðîâè íà õåëèêîáàêòåð ïèëîðè
  Brazil
  Ýêñ-àí-Ïðîâàíñ
  ×åõèÿ

  barmkgedon Tuesday, 13 August 2019 04:42 Comment Link
 • barmkgedon

  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êàëèíèíñêèé
  ïðàâîñëàâíûé öåíòð äëÿ àëêîãîëèêîâ
  Ìîñêâà Öàðèöûíî ÞÀÎ
  Ïåðìü Äçåðæèíñêèé ðàéîí
  Êóïèòü çàêëàäêè ñòàô â Ëåñîñèáèðñêå
  UAE
  Skopje
  Àáó Äàáè
  Ïîêà÷è
  Êàëèíèíãðàä
  Ãèññàð
  Ìàëå
  Èíäèÿ
  Âûøíèé Âîëî÷¸ê
  íåêñò ñèãàðåòû æåíñêèå
  Ïåíçà
  Minsk
  ñîîòíîøåíèå ïã âã
  Tanzania
  Ëàðíàêà
  óáðàòü ïèâíîé æèâîò â äîìàøíèõ
  Êóâåéò
  Òóðêìåíèÿ Àøõàáàä
  Øàáàö

  barmkgedon Tuesday, 13 August 2019 01:45 Comment Link
 • laboferte

  Новошахтинск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Балашиха кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Марьино ЮВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Царицыно ЮАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Нижневартовск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Родос кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Бора-Бора, Французская Полинезия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Belgrade кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Азербайджан Евлах кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ìåä Ïî÷èíîê
  Вологда кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Moscow кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Австралия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Верона кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Хасавюрт кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ãåðà Áàðàáèíñê
  Московская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Êóïèòü Êîêñ â Âëàäèìèð
  êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Ïåòðîçàâîäñê
  Êóïèòü çàêëàäêó Ýêñòàçè â Âëàäèâîñòîê

  laboferte Monday, 05 August 2019 20:44 Comment Link
 • rehokas

  Бийск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Кисловодск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Белград кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Пхукет, Таиланд кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Сокольники ВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Строгино СЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Republic of Macedonia кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Восточное Дегунино САО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Нижневартовск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Донской ЮАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Эстония кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Беларусь Пинск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ибица, Испания кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Красноярский край кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Romania кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  ОАЕ Эль-Фуджайра кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Венгрия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Хабаровский край кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Азербайджан Нахичевань кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Финляндия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Златоуст кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Шри-Ланка кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Sunday, 04 August 2019 09:45 Comment Link
 • rehokas

  Лион кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Bucharest кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Анкара кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Ломоносовский ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Израиль кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Morocco кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Тулуза кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Бутырский СВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Мещанский ЦАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Sofia кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Нальчик кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ecuador кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Сараево кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Санкт-Петербург Калининский кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Замоскворечье ЦАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Чертаново Южное ЮАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Левобережный САО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Равенна кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Южное Бутово ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  ОАЕ Эль-Фуджайра кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция Чорум кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Самара кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Sunday, 04 August 2019 05:26 Comment Link
 • rehokas

  Ìàðêè â Ãðÿçè
  Êóïèòü çàêëàäêó Àìô â Äóáîâêà
  Êóïèòü Àìô â Áåëîçåðñê
  Êóïèòü çàêëàäêó Øèøêè â Ñåðàõñ
  êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Êîðîë¸â
  Êóïèòü Àìô â Ñïàñ-Äåìåíñê
  Êóïèòü ÌÄÌÀ â Íîâîñèáèðñê
  êóïèòü çàêëàäêè â Òîòüìå
  Ñïèäû Øèëêà
  êóïèòü çàêëàäêè ìóêà â Ïëåñ
  Êóïèòü íàðêîòèêè ïî çàêëàäêàì â Íîâî÷åðêàññê
  Çàêëàäêè LSD â Êèçèëþðòå
  Êóïèòü çàêëàäêó Ñê â Þðêàëíå
  Êóïèòü çàêëàäêó â Ñìðæîâêà (Smrzovka)
  Êóïèòü çàêëàäêè Ñêîðîñòü â Áîðèñîãëåáñê
  Êóïèòü Ãåðîèí â Òàòàðñê
  Êóïèòü Ñïèäû â Èðêóòñê
  Çàêëàäêè êðèñòàëû â Íîâîìîñêîâñêå
  Çàêëàäêè ìåòîäîí â Êàñïèéñêå
  Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Àáäóëèíå

  rehokas Sunday, 04 August 2019 02:19 Comment Link
 • rehokas

  Êóïèòü çàêëàäêè Ñê â
  Çàêëàäêè ýêñòàçè â Èãàðêå
  Êóïèòü ñêîðîñòü â Êàøèí
  Ñïàéñ â Íàáåðåæíûå ×åëíû
  Êóïèòü çàêëàäêè â Õàðîâñê
  Êóïèòü çàêëàäêè Øèøêè â Êðàñíîñëîáîäñê
  Êóïèòü çàêëàäêè Ìåòàäîí â Ñàñîâî
  Êóïèòü çàêëàäêó Ëñä â Ïèòêÿðàíòà
  Ñîëü â Ñâåòëîãîðñêå
  Çàêëàäêè Àìô â Õèìêè
  Êóïèòü çàêëàäêè â Àíàïà
  Çàêëàäêè Ãàðèê â Ìàëîàðõàíãåëüñê
  Êóïèòü çàêëàäêó Ãàø â Àòáàñàð
  Êóïèòü çàêëàäêè øèøêè â Âîëãîäîíñêå
  Êóïèòü çàêëàäêè ñòàô â Ëåñîçàâîäñêå
  Êóïèòü çàêëàäêè Øèøêè â Íåìàí
  Êóïèòü Ñê â Àëãà
  êóïèòü çàêëàäêè â Ëÿíòîðå
  Êóïèòü íàðêîòèêè â Éîøêàð-Îëà
  Ëñä Âàëóéêè

  rehokas Saturday, 03 August 2019 23:26 Comment Link
 • rehokas

  êóïèòü ñïèäû â ×åðåïîâåö
  Çàêëàäêè Ñêîðîñòü a-PVP â Ïåðâîóðàëüñê
  Êóïèòü çàêëàäêó Ñê â Âè÷óãà
  Êóïèòü Àìô â Áîêñèòîãîðñê
  Êóïèòü çàêëàäêè â Ñàëàèð
  Êóïèòü çàêëàäêè â Âîë÷àíñêå
  Êóïèòü çàêëàäêè Êîêñ â Äàíêîâ
  Êóïèòü Ìåä â Áàãðàòèîíîâñê
  Çàêëàäêè Àìô â Ãóñü-Õðóñòàëüíûé
  Êóïèòü çàêëàäêè Ñïèäû â Àðàë
  Àìô Áåëüöû
  Êóïèòü çàêëàäêè Ìåô â Ìèíñê
  Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Áåëîé Êàëèòâå
  ñòàô â Çàêàìåíñê
  Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Ëþáåðöû
  Çàêëàäêè øèðêà â Ñîëèãàëè÷
  Êóïèòü ÌÄÌÀ â Âîëüñê8
  êóïèòü ýêñòàçè â Äóáíà
  Êóïèòü çàêëàäêè Ìåä â Áàåòîâ
  Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëëû â ×èàòóðà

  rehokas Saturday, 03 August 2019 20:38 Comment Link
 • rehokas

  Êóïèòü çàêëàäêó Àìô â Çåëåíîãîðñê
  Çàêëàäêè LSD â Òåðåê
  LSD Íåôòåþãàíñê
  çàêëàäêè ôåí õàðüêîâ
  Êóïèòü Ëñä â Ìàãàñ
  Çàêëàäêè MDMA â Àðãóíå
  Çàêëàäêè Ãàðèê â Êóïèíî
  Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Ñîêîë
  Çàêëàäêè ýêñòàçè â Ëàçàðåâñêîå
  Ýêñòàçè Áàëàõíà
  Êóïèòü Ìàðêè â Ãóáàäàã
  Çàêëàäêè øèøêè â Ìåãèîíå
  Ýêñòàçè Òàðà
  Êóïèòü Êîêñ â Âëàäèìèð
  Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Ëÿíòîðå
  Çàêëàäêè øèðêà â Áåðåãîâî
  Êóïèòü Ñê â Ìàðòâèëè
  Êóïèòü LSD â Ãîðíîçàâîäñê
  êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Äîìîäåäîâî
  Êóïèòü íàðêîòèêè â Ëåâà?àíä

  rehokas Saturday, 03 August 2019 17:49 Comment Link
 • rehokas

  êóïèòü çàêëàäêè ìåä â Öàãàí-Òîëãîé
  Çàêëàäêè Ãàøèø â Õîðó?
  êóïèòü çàêëàäêè ìåä â Áàðàíèõà
  Êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí â Çàâîëæüå
  Êóïèòü Êîêàèí â Ïîäîìè (Podomi)
  Çàêëàäêè êðèñòàëëû â Ãàâðèëîâ-ßì
  Çàêëàäêè Ãàøèø â Øóìåðëÿ
  Êóïèòü çàêëàäêè Ìàðêè â Ìîí÷åãîðñê
  Êóïèòü çàêëàäêó LSD â Äèëèæàí
  Êóïèòü çàêëàäêó Ñêîðîñòü â Èíòà
  Ìåä Ïåòåðãîô
  Çàêëàäêè Ãàø â Äåðæàâèíñê
  Êóïèòü Ëñä â Êèðñ
  Êóïèòü ñîëü â Êèðîâãðàäå
  Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Íàðüÿí-ìàðå
  Ãàðèê Àãäæàáåäè
  Êóïèòü çàêëàäêè Ýêñòàçè â Ýñåíãóëû
  Çàêëàäêè Ãàðèê â Äæâàðè
  Çàêëàäêè LSD â Ãóðäæààíè
  Çàêëàäêè ñïàéñ â Åëàáóãà

  rehokas Saturday, 03 August 2019 14:58 Comment Link
 • rehokas

  Ñïàéñ ðîññûïü â Êàøèíå
  êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Âàðäåíèñ
  êóïèòü ñïàéñ â Âëàäèêàâêàç
  êóïèòü çàêëàäêè çàêëàäêè â Áàðàíîâè÷è
  Çàêëàäêè êîêàèí â Âåëèêîì Ëóêå
  êóïèòü ñê â Àïàòèòû
  Êóïèòü çàêëàäêó Ñïèäû â Âîëîêîëàìñê
  êóïèòü çàêëàäêè ìóêà â Âîðîãîâî
  Êóïèòü çàêëàäêó Ãàø â Ïðîòâèíî
  Çàêëàäêè ëèðèêà â Äîìîäåäîâå
  Çàêëàäêè ëèðèêà â Êðàñíîóôèìñêå
  êóïèòü çàêëàäêè ìóêà â Ìóêà÷åâî
  ìàðêè Èæåâñê
  Àìôåòàìèí Ëèãàòíå
  Êóïèòü çàêëàäêè Ãàø â Ñóáàòå
  Êóïèòü çàêëàäêó Ãåðà â Àñáåñò
  Çàêëàäêè Íàðêîòèêè â Íåôòåþãàíñê
  Áîøêè Ïîëîöê
  Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Ìàëîÿðîñëàâöå
  Êóïèòü çàêëàäêó Àìô â Âîëõîâ

  rehokas Saturday, 03 August 2019 12:07 Comment Link
 • rehokas

  Турция Малатья кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Дания кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Обнинск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Новочебоксарск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Valletta кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Зюзино ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Владикавказ кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Белград кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Болонья кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Республика Карелия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Amsterdam кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Мессина кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Балашиха кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Mexico кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Чили кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Волгоградская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казахстан Рудный кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Malta кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Austria кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Южное Медведково СВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Сингапур кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Индия кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Saturday, 03 August 2019 09:42 Comment Link
 • rehokas

  Казахстан Экибастуз кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Кишинев кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Andorra la Vella кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Златоуст кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Sofia кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Санкт-Петербург Кронштадтский кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Nicaragua кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  ОАЕ Шарджа кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Отрадное СВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция Мерсин кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Подгорица кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казахстан Уральск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Генуя кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Рас-эль-Хайма кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Копейск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Омская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Bosnia and Herzegovina кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Сан - Марино кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Сергиев Посад кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Парос кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Санторини кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Реджо-ди-Калабрия кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Saturday, 03 August 2019 06:45 Comment Link
 • rehokas

  Москва Бирюлёво Западное ЮАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Северное Медведково СВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Гватемала кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Березники кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Лефортово ЮВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ставрополь кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция Кахраманмараш кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Березники кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Нижний Тагил кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Туркмения Балканабат кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Германия Лейпциг кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Вильнюс кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Qatar кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Новосибирская обл. кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Братислава кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Феррара кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Северодвинск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Псков кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Шарджа кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Грузия Хашури кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Туркмения Туркменбашы кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Saturday, 03 August 2019 03:50 Comment Link
 • rehokas

  Гамбург кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Туркмения Дашогуз кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Malta кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  South Korea кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция Анкара кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Царицыно ЮАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казахстан Караганда кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Сергиев Посад кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Березники кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Черёмушки ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ecuador кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казахстан Нур-Султан кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Волгоград кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Беларусь Витебск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Prague кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Slovenia кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Камчатский край кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Польша кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Пресненский ЦАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Андорра-ла-Велья кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Якутск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Батайск кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Saturday, 03 August 2019 00:56 Comment Link
 • rehokas

  Москва Нагорный ЮАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Коломна кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Германия Дюссельдорф кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Ивановское ВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Сахалинская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Войковский САО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Германия Дортмунд кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Московская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Poland кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Czech Republic кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Нант кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Омск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Сергиев Посад кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Щукино СЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Валлетта кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казань кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Denmark кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Измайлово ВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Каменск - Уральский кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Copenhagen кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция Эрзурум кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Friday, 02 August 2019 21:31 Comment Link
 • rehokas

  Паттайя, Тайланд кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Владимирская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Беларусь Гомель кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Новочебоксарск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Якутск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Левобережный САО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Уссурийск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казахстан Шымкент кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Vilnius кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Россия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Шарджа кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Китай кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Туркмения Дашогуз кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Закинф кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Новошахтинск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Азербайджан Шамкир кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Абу-Даби кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Дортмунд кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Копейск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Кишинев кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казахстан Тараз кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Нижний Тагил кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Friday, 02 August 2019 12:48 Comment Link
 • rehokas

  Кения кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Азербайджан Ленкорань кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Бали, Индонезия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Macedonia кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Гана кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Азербайджан Ленкорань кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Астраханская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Ломоносовский ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Sri Lanka кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Румыния кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Иваново кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Реутов кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Albania кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Прокопьевск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казахстан Костанай кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казахстан Актобе кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ярославская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Армавир кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  UAE кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Левобережный САО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Финляндия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Бабушкинский СВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Friday, 02 August 2019 08:39 Comment Link
 • rehokas

  Sweden кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Крит кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Троицк, городской округ ТАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Грузия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Пятигорск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Монако кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ярославская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Академический ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Лефортово ЮВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Iceland кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Baku кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Новокуйбышевск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Stockholm кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Бразилия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Туркмения Туркменабат кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Рыбинск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ecuador кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Бухарест кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Обнинск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Algeria кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Беларусь Гомель кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Хасавюрт кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Friday, 02 August 2019 05:34 Comment Link
 • rehokas

  Улан-Удэ кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Германия Лейпциг кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Warsaw кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Берн кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Родос кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция Алания кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ghana кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Рыбинск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Tbilisi кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Мессина кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Димитровград кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Ясенево ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Палермо кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Эссен кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Коптево САО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Северное Тушино СЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Глазго кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Севастополь кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Котловка ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Рязанский ЮВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Brussels кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Познань кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Friday, 02 August 2019 02:44 Comment Link
 • rehokas

  Казахстан Караганда кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Ярославль кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Братск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Greece кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Братск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казахстан Петропавловск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Туркмения Туркменабат кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция Бурса кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция Измир кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Любляна кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Azerbaijan кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Эссен кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Котловка ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Туркмения Ёлётен кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Триест кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Аргентина кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Копейск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Баку кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Реджо-нель-Эмилия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Египет кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Армения Ванадзор кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Тула кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Thursday, 01 August 2019 23:52 Comment Link
 • rehokas

  Анкара кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Неаполь кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Палермо кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Беларусь Брест кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Monaco кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Омская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Выхино-Жулебино ЮВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Тверской ЦАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Севастополь кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Australia кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Новосибирск Советский кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Турция Кахраманмараш кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Lisbon кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Армения Гюмри кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Лион кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Казахстан Актобе кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Северное Тушино СЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Бутырский СВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Таганский ЦАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Астана кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Левобережный САО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Нефтекамск кокаин, амфетамин, брошка или шишка

  rehokas Thursday, 01 August 2019 20:57 Comment Link
 • rehokas

  Ливан экскорт
  Абу-Даби Экскорт услуги
  India VIP escort girls
  Sarajevo кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Аргентина Экскорт услуги
  Камерун Экскорт услуги
  Escort Netherlands
  Москва Алтуфьевский СВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Новосибирск Центральный кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Oman VIP escort girls
  Москва Ясенево ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Экскорт услуги Марокко
  Сочи кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Преображенское ВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Сингапур экскорт
  Экскорт Литва
  Estonia Escort girls
  Escort girls Volgograd
  escort of Luxembourg
  Германия Эссен кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  vip escort Nigeria
  Slovenia Escort list

  rehokas Thursday, 01 August 2019 08:55 Comment Link
 • rehokas

  Испания кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Чебоксары кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  vip escort Lithuania
  Rostov-on-Don Escort girls
  Златоуст кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Escort girls Malaysia
  Mexico Escort girls
  Никарагуа кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Escort Sri Lanka
  Турция Бурса кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Novosibirsk Escort
  Македония экскорт
  Кызыл кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Новокуйбышевск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Москва Экскорт услуги
  Москва Останкинский СВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Волгоградская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Италия Триест кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Словакия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Грузия Сенаки кокаин, амфетамин, брошка или шишка
  Escort Chile
  Escort Ivory Coast

  rehokas Thursday, 01 August 2019 05:30 Comment Link

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

မက္(ပ္) သမုိင္းအက်ဥ္း

 • Thailand's only Burmese and Shan language radio, broadcasting out of Chiang Mai and Mae Sot

ေထာက္ပံ့သူမ်ား

 

 

 

 

 

ဆက္သြယ္ရန္

Adress : No. 1/5, Amina Uthit Road, Mae Sot, Tak 63110 Mae Sot,
055-536-381
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mapradio.org

နယ္စည္းမျခားဒုိ ့အသံမ်ား

 • Voices without border