ၶပ်ႉမၢႆၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်

09:00 - 10:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူင်းပွႆႇသဵင် + သပွတ်ႇ MAP Radio

10:00 - 11:00

Avatar
ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် တုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ် + မူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း

11:00 - 13:00

Avatar
သုၼ်ႇၽႂ်သုၼ်ႇမၼ်း လၼ်းၵၼ်းၽႂ်းၽၢႆ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈယိူင်းမၢႆ ထွင်းၶမ်း

13:00 - 15:00

Avatar
လုၵ်ႉထုင်ႉသျုမ်းသျုၼ်း ၸၼ်တိပ်ႉ

15:00 - 16:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

16:00 - 17:00

Avatar
ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း (Link FM 102.5 MHz) MAP Radio

17:00 - 18:00

Avatar
ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈဢၢႆထီ ၼွင်ႉဝၼ်းလီ + ၼွင်ႉၽွႆး

19.00 - 20.00

Avatar
ပၢင်ၼမ်ႉၼဵင်ႈတႆး ၸၢႆးသႅင်မိူင်း + ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

09:00 - 10:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူင်းပွႆႇသဵင် + သပွတ်ႇ MAP Radio

10:00 - 11:00

Avatar
ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် တုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ် + မူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း

11:00 - 13:00

Avatar
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼွင်ႉၼိင်

13:00 - 15:00

Avatar
လုၵ်ႉထုင်ႉသျုမ်းသျုၼ်း ၸၼ်တိပ်ႉ

15:00 - 16:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

16:00 - 17:00

Avatar
ၼႃႈႁိူၼ်းၵတ်းယဵၼ် ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

17:00 - 18:00

Avatar
​​ၵေႃႉယိင်း ၸၢမ်ၽွၼ်း

18:00 - 19:00

Avatar
သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးထူဝ်ႉ

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

09:00 - 10:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူင်းပွႆႇသဵင် + သပွတ်ႇ MAP Radio

10:00 - 11:00

Avatar
သဵင်ၼၢင်းယိင်း ယိင်းႁွမ်

11:00 - 13:00

Avatar
သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ(HIV/AIDS & Health) ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ + ၸၢႆးဝၼ်း

13.00 - 14.00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

14:00 - 15:00

Avatar
ပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇႄလႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢႆးသၢႆၾႃႉ

15:00 - 16:00

Avatar
သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ (ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇ) ၸၢႆးယွတ်ႈ + သႅင်ဢိုၼ်မိူင်း

16.00 - 17.00

Avatar
ဢပုမ်ႇသွၼ်ၸႂ် ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

17.00 - 18.00

Avatar
ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈဢၢႆထီ ၼွင်ႉဝၼ်းလီ + ၼွင်ႉၽွႆး

18:00 - 19:00

Avatar
VOA (link FM 102.5 MHz) MAP Radio

19.00 - 20.00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

09:00 - 10:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူင်းပွႆႇသဵင် + သပွတ်ႇ MAP Radio

10:00 - 12:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

12:00 - 13:00

Avatar
ႁႅင်းၵၢၼ်မႄႈသွတ်ႇ (Link FM 102.5 MHz) MAP Radio

13.00 – 14.00

Avatar
ႁူ့တၼ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၸၢႆးၵွၼ်း

14:00 – 15:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

15:00 - 16:00

Avatar
ထမ်းတြႃး MAP Radio

16:00 - 17:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

17:00 - 18:00

Avatar
တၢင်းႁူ့ပွတ်းတွၼ်ႈ ၸၢမ်ၽွၼ်း

18:00 - 19:00

Avatar
သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးထူဝ်ႉ

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

09:00 - 10:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူင်းပွႆႇသဵင် + သပွတ်ႇ MAP Radio

10:00 - 11:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

11:00 - 12:00

Avatar
တၢင်းႁူႉၼမ်တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ သၢႆမွၵ်ႇႁွမ် (SHAN NEWS)

12:00 - 13:00

Avatar
လႆၢးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သ်ႂႇၸ်ႂႁႅင်းၵၢၼ် ၵၢင်းယၢၼ်လွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ၼၢင်းငမ်းယဵၼ်

13:00 - 15:00

Avatar
ထမ်းတြႃးလႄႈပိူင်ၵူၼ်း ၸၢႆးဢွင်ႇ​​ထေး

15:00 - 16:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်ၵဝ်ႇ MAP Radio

16:00 - 17:00

Avatar
ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း ၵွင်တိပ်ႉၵႅဝ်ႈ

17:00 - 18:00

Avatar
တၢင်းႁူ့ပွတ်းတွၼ်ႈ ၸၢမ်ၽွၼ်း

18:00 - 19:00

Avatar
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈၾိင်ႈႁိမ်းႁွမ်း သႅင်ဝၼ်း

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

ပွင်ႈၵႂၢမ်း / လၢႆးၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း

ပိုၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင်မႅပ်ႇ

  • Thailand's only Burmese and Shan language radio, broadcasting out of Chiang Mai and Mae Sot

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်

 

 

 

 

 

တိတ်းတေႃႇ

63/35 Soi 4 Moo 8 Suthep rd. Chiang Mai, 50200, Thailand ที่อยู่ : 63/35 ม.8 ซอย 4 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
+66 53328 133
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mapradio.org

သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ

  • Voices without border