ၶပ်ႉမၢႆၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်

08:30 - 09:00

Avatar
RFA News RFA News

09:00 - 10:00

Avatar
VOA News VOA News

10:00 - 11:00

Avatar
တၢင်းႁူႉၼမ်တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ ၼွင်ႉငိုၼ်းႁွမ်

11:00 - 13:00

Avatar
သုၼ်ႇၽႂ်သုၼ်ႇမၼ်း လၼ်းၵၼ်းၽႂ်းၽၢႆ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈယိူင်းမၢႆ ထွင်းၶမ်း

13:00 - 15:00

Avatar
လုၵ်ႉထုင်ႉသျုမ်းသျုၼ်း ၸၼ်တိပ်ႉ

15:00 - 16:00

Avatar
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈၾိင်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း

16:00 - 17:00

Avatar
သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးထူဝ်ႉ

17:00 - 18:00

Avatar
ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈဢၢႆထီ ၼွင်ႉဝၼ်းလီ + ၼွင်ႉၽွႆး

19.00 - 20.00

Avatar
ပၢင်ၼမ်ႉၼဵင်ႈတႆး ၸၢႆးသႅင်မိူင်း + ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

08:30 - 09:00

Avatar
RFA News RFA News

09:00 - 10:00

Avatar
VOA News VOA News

10:00 - 11:00

Avatar
တၢင်းႁူႉၼမ်တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ ၼွင်ႉငိုၼ်းႁွမ်

11:00 - 13:00

Avatar
တီႈၼႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

13:00 - 15:00

Avatar
လုၵ်ႉထုင်ႉသျုမ်းသျုၼ်း ၸၼ်တိပ်ႉ

15:00 - 16:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

16:00 - 17:00

Avatar
ၼႃႈႁိူၼ်းၵတ်းယဵၼ် ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

17:00 - 18:00

Avatar
လွင်ႈလီႁူႉတႃႇၼၢင်းယိင်း ၸၢမ်ၽွၼ်း

18:00 - 19:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

08:30 - 09:00

Avatar
RFA News RFA News

09:00 - 10:00

Avatar
VOA News VOA News

10:00 - 11:00

Avatar
သဵင်ၼၢင်းယိင်း

11:00 - 13:00

Avatar
သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ(HIV/AIDS & Health) CHE

13:00 - 15:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

15:00 - 16:00

Avatar
သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ (ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇ) ၸၢႆးယွတ်ႈ

16.00 - 17.00

Avatar
ဢပုမ်ႇသွၼ်ၸႂ် ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

17.00 - 18.00

Avatar
ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈဢၢႆထီ ၼွင်ႉဝၼ်းလီ + ၼွင်ႉၽွႆး

18:00 - 19:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

19.00 - 20.00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

08:30 - 09:00

Avatar
RFA News RFA News

09:00 - 10:00

Avatar
VOA News VOA News

10:00 - 12:00

Avatar
ၽဵင်းလုၵ်ႉထုင်ႉ ၽိူဝ်ႉၶျီႈဝိတ်ႉ ပီႈလဵၵ်ႉ

12:00 - 13:00

Avatar
လၢႆးၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိင်းမူဝ်ၶမ်း

13.00-14.00

Avatar
ပိုၼ်းႁူႉပႆၢးႁၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼွင်ႉၶမ်းၼွင်ႉ

13:00 – 15:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

15:00 - 16:00

Avatar
ထမ်းတြႃး MAP Radio

16:00 - 17:00

Avatar
ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈဢၢႆထီ ၼွင်ႉဝၼ်းလီ + ၼွင်ႉၽွႆး

17:00 - 18:00

Avatar
တၢင်းႁူ့ပွတ်းတွၼ်ႈ ၸၢမ်ၽွၼ်း

18:00 - 19:00

Avatar
သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးထူဝ်ႉ

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

08:30 - 09:00

Avatar
RFA News RFA News

09:00 - 10:00

Avatar
VOA News VOA News

10:00 - 11:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

11:00 - 12:00

Avatar
တၢင်းႁူႉၼမ်တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ ၼွင်ႉငိုၼ်းႁွမ်

12:00 - 13:00

Avatar
လၢႆးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵၢင်းယၢၼ်လွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ၼၢင်းငမ်းယဵၼ်

13:00 - 15:00

Avatar
ထမ်းတြႃးလႄႈပိူင်ၵူၼ်း ၸၢႆးဢွင်ႇ​​ထေး

15:00 - 16:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်ၵဝ်ႇ MAP Radio

16:00 - 17:00

Avatar
ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း ၵွင်တိပ်ႉၵႅဝ်ႈ လႄႈ တိင်ႉတိင်ႇလႃႉ

17:00 - 18:00

Avatar
တၢင်းႁူ့ပွတ်းတွၼ်ႈ ၸၢမ်ၽွၼ်း

18:00 - 19:00

Avatar
တၢင်းႁူႉလၢၵ်ႇလၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼွင်ႉဢွမ်သႅင်

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

08:30 - 09:00

Avatar
RFA News RFA News

09:00 - 10:00

Avatar
VOA News VOA News

08:30 - 09:00

Avatar
RFA News RFA News

09:00 - 10:00

Avatar
VOA News VOA News

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်

 

 

 

 

 

တိတ်းတေႃႇ

63/35 Soi 4 Moo 8 Suthep rd. Chiang Mai, 50200, Thailand ที่อยู่ : 63/35 ม.8 ซอย 4 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
+66 53328 133
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mapradio.org

သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ

  • Voices without border