The DJs

The DJs (24)

သိူဝ်ၼုမ်ႇလႅင် သိူဝ်ၼုမ်ႇလႅင် Read more...
Published in The DJs
လၢႆးၵၢၼ် - ဢၢၼ်ႇတႃႇပိုၼ်းႁူႉပႆၢးႁၼ် ၸတ်းလူၺ်ႈ - သိူဝ်ၼုမ်ႇလႅင်း ဝၼ်းၸၼ် ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00 – 09.00 MAP Radio, FM 99 MHz 
 
လၢႆးၵၢၼ် - ဢၢၼ်ႇတႃႇပိုၼ်းႁူႉပႆၢးႁၼ် ၸတ်းလူၺ်ႈ - သိူဝ်ၼုမ်ႇလႅင်း ဝၼ်းပုတ် ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00 – 09.00 MAP Radio, FM 99 MHz 
 
လၢႆးၵၢၼ် - ဢၢၼ်ႇတႃႇပိုၼ်းႁူႉပႆၢးႁၼ် ၸတ်းလူၺ်ႈ - သိူဝ်ၼုမ်ႇလႅင်း ဝၼ်းသုၵ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00 – 09.00 MAP Radio, FM 99 MHz 
ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈၾိင်ႈႁိမ်းႁွမ်း

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း

ဝၼ်းသုၵ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 17.00 – 18.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၼၢင်းငမ်းယဵၼ် ၼၢင်းငမ်းယဵၼ် Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - လႆၢးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သ်ႂႇၸ်ႂႁႅင်းၵၢၼ် ၵၢင်းယၢၼ်လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်
ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၼၢင်းငမ်းယဵၼ်
ဝၼ်းသုၵ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 12.00 – 13.00
MAP Radio, FM 99 MHz

ดีเจ อ้อม (ပီႈဢွမ်ႉ) ดีเจ อ้อม (ပီႈဢွမ်ႉ) Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ၶေႃႈတိူင်ႇပၢင်ႇၽဝႃႉတီႈလီ (ၽႆၢႇထႆး)
ၸတ်းလူၺ်ႈ - ပီႈဢွမ်ႉ
ဝၼ်းသဝ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 16.00 – 18.00
MAP Radio, FM 99 MHz
ดีเจ อ้อม

พี่เล็ก (ပီႈလဵၵ်ႉ) พี่เล็ก (ပီႈလဵၵ်ႉ) Read more...
Published in The DJs

ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต

จัดโดย –พี่เล็ก

เวลา- 11.00-13.00

MAP Radio, FM 99 MHz

သႅင်မိူင်း သႅင်မိူင်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း
ၸတ်းလူၺ်ႈ - သႅင်မိူင်း
ဝၼ်းသုၵ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 13.00 – 14.00
MAP Radio, FM 99 MHz

ၸၢႆးၵွၼ်ၶိူဝ်း ၸၢႆးၵွၼ်ၶိူဝ်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - လၢႆးတႆး

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးၵွၼ်ၶိူဝ်း

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 16.00 – 17.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၾူၼ်လူမ်း

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးၵွၼ်ၶိူဝ်း

ဝၼ်းသုၵ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 16.00 – 17.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၼွင်ႉၼိင် ၼွင်ႉၼိင် Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ
ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၼွင်ႉၼိင်
ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 11.00 – 13.00
MAP Radio, FM 99 MHz

လုင်းလႅင်းပိူင်း လုင်းလႅင်းပိူင်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ၶရိယၢၼ်ႇ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - လုင်းလႅင်းပိူင်း

ဢင်းၵၢၼ်း၊ - ဝၼ်းၽတ်း၊  ၶၢဝ်းယၢမ်း - 09.00 – 10.00

MAP Radio, FM 99 MHz   

ယိင်းႁွမ် ယိင်းႁွမ် Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၼၢင်းယိင်း

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ယိင်းႁွမ်

ဝၼ်းၸၼ် ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 15.00 – 16.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ထွင်းၶမ်း ထွင်းၶမ်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - သုၼ်ႇၽႂ်သုၼ်ႇမၼ်း လၼ်းၵၼ်းၽႂ်းၽၢႆ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈယိူင်းမၢႆ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ထွင်းၶမ်း

ဝၼ်းၸၼ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 11.00 – 13.00

MAP Radio, FM 99 MHz

တုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ် တုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ် Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ်

ၸတ်းလူၺ်ႈ - တုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ်  + မူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00 – 11.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ်

ၸတ်းလူၺ်ႈ - တုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ်  + မူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00 – 11.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၸႆၢးေသႃးသိုဝ်ႉ ၸႆၢးေသႃးသိုဝ်ႉ Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸႆၢးေသႃးသိုဝ်ႉ

ဝၼ်းၸၼ် ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00 – 10.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ၵေႃႉၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်
ၸတ်ႈလူၺ်ႈ ၸႆၢးေသႃးသိုဝ်ႉ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00-11.00
MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸႆၢးေသႃးသိုဝ်ႉ

ဝၼ်းၸၼ် ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00 – 10.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ဢွင်ႇထေး ဢွင်ႇထေး Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ပၢင်ၼမ်ႉၼဵင်ႈတႆး

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးသႅင်မိူင်း + ၸၢႆးဢွင်ႇထေး

ဝၼ်းၸၼ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 19.00 – 20.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ထမ်းတြႃး ႄလႈပိူင်ၵူၼ်း

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ဢွင်ႇေထး

ဝၼ်းသဝ် ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 11.00 – 13.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ (ၵေႃႉလီ)

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ + ၸၢႆးဝၼ်း

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 11.00 – 13.00

MAP Radio, FM 99 MHz 

ၸၢႆးယွတ်ႈ ၊ သႅင်ဢိုၼ်မိူင်း ၸၢႆးယွတ်ႈ ၊ သႅင်ဢိုၼ်မိူင်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ (ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇ)

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးယွတ်ႈ + ၼွင်ႉသဵင်ဢိုၼ်မိူင်း

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 15.00 – 16.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၸၢႆးထူဝ်ႉ ၸၢႆးထူဝ်ႉ Read more...
Published in The DJs

 

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးထူဝ်ႉ

ဝၼ်းၸၼ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 17.00 – 18.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးထူဝ်ႉ

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 17.00 – 18.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးထူဝ်ႉ

ဝၼ်းၽတ်း၊ၶၢဝ်းယၢမ်း 16.00 – 18.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးထူဝ်ႉ

ဝၼ်းသုၵ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 14.00 – 16.00

MAP Radio, FM 99 MHz

သၢႆမွၵ်ႇႁွမ် သၢႆမွၵ်ႇႁွမ် Read more...
Published in The DJs

 

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း

ၸတ်းလူၺ်ႈ - သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ - ဝၼ်းသုၵ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 19.00 – 20.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ဢွၼ်လီ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 09.00 – 11.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

ယိင်းၵွၼ်တႆး ယိင်းၵွၼ်တႆး Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ယိင်းၵွၼ်တႆး

ဝၼ်းၽတ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 13.00 – 15.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၵွင်တိပ်ႉ ၵွင်တိပ်ႉ Read more...
Published in The DJs

 

လၢႆးၵၢၼ် -ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း (ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး)

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၵွင်တိပ်ႉ ၵႅဝ်ႈ

ဝၼ်ၽတ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 13.00 – 15.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၸၢမ်ၽွၼ်း ၸၢမ်ၽွၼ်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ပိုတ်ႇႁူဝ်ၸႂ်တႃႇပၢႆးယူႇလီ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢမ်ၽွၼ်း

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ၶၢဝ်းယၢမ်း 17.00 – 18.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ၵၢတ်ႇႁူဝ်ၶမ်ႈ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - -ၸၢမ်ၽွၼ်း

ဝၼ်းၽတ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 15.00 – 16.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ၾိင်ႈထုင်းတႆး

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢမ်ၽွၼ်း

ဝၼ်းသဝ် ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 09.00 – 11.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ်ပိူတ်ႇႁူဝ်ၸႂ်တႃႇပၢႆးယူႇလီ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢမ်ၽွၼ်း

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 16.00 – 17.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၸၼ်တိပ်ႉ ၸၼ်တိပ်ႉ Read more...
Published in The DJs
  • ႁူဝ်ၶေႃႈလႆၢးၵၢၼ် - လုၵ်ႉထုင်ႉၶျုမ်းသျုၼ်း
  • ၶၢဝ်းယၢမ်း - 13.00 - 15.00
  • ဝၼ်း - ၸၼ်၊ ဢင်းၵၢၼ်း၊
 
  • ႁူဝ်ၶေႃႈလႆၢးၵၢၼ် - လုၵ်ႉထုင်ႉၶျုမ်းသျုၼ်း
  • ၶၢဝ်းယၢမ်း - 13.00 - 16.00
  • ဝၼ်း - သဝ်၊ ဢႃးတိတ်ႉ၊

 

ၸွမ်လႅင်း ၸွမ်လႅင်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် -  ၸဝ်ႈမိုဝ်ႉ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

ဝၼ်းၸၼ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 16.00 – 17.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ၼႃႈႁိူၼ်းၵတ်းယဵၼ်

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸႆၢးၸွမ်လႅင်း

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ၊ၶၢဝ်းယၢမ်း 15.00 – 17.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် -ဝွၵ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈထိုင်
ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း
ဝၼ်းသုၵ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 11.00 – 12.00
MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ဢပုမ်ႇသွၼ်ၸႂ်

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸွမ်လႅင်း

ဝၼ်းသဝ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 18.00 – 20.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - ၵႃႈၶၼ်လိၵ်ႈလၢႆး

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸွမ်လႅင်း

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 11.00 – 13.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ပိုၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင်မႅပ်ႇ

  • Thailand's only Burmese and Shan language radio, broadcasting out of Chiang Mai and Mae Sot

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်

 

 

 

 

 

တိတ်းတေႃႇ

63/35 Soi 4 Moo 8 Suthep rd. Chiang Mai, 50200, Thailand ที่อยู่ : 63/35 ม.8 ซอย 4 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
+66 53328 133
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mapradio.org

သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ

  • Voices without border