ၶပ်ႉမၢႆၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်

07:00 - 09:00

Avatar
ၶၢဝ်ႇထႆး Thai News

09:00 - 10:00

Avatar
ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸႆၢးေသႃးသိုဝ်ႉ

10:00 - 11:00

Avatar
ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် တုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ် + မူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း

11:00 - 13:00

Avatar
သုၼ်ႇၽႂ်သုၼ်ႇမၼ်း လၼ်းၵၼ်းၽႂ်းၽၢႆ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈယိူင်းမၢႆ ထွင်းၶမ်း

13:00 - 15:00

Avatar
လုၵ်ႉထုင်ႉသျုမ်းသျုၼ်း ၸၼ်တိပ်ႉ

15:00 - 16:00

Avatar
ပၢင်လႅၵ်ႈလႆၢႈၼၢင်းယိင်း ယိင်းႁွမ်

16:00 - 17:00

Avatar
ၸဝ်ႈမိုဝ်ႉ ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

17:00 - 18:00

Avatar
သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးထူဝ်ႉ

19.00 - 20.00

Avatar
ပၢင်ၼမ်ႉၼဵင်ႈတႆး ၸၢႆးသႅင်မိူင်း + ၸၢႆးဢွင်ႇထေး

07:00 - 09:00

Avatar
ၶၢဝ်ႇထႆး Thai News

09:00 - 10:00

Avatar
လႆၢးၵၢၼ်ၶရိယၢၼ်ႇ လုင်းလႅင်းပိူင်း

10:00 - 11:00

Avatar
ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် တုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ် + မူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း

11:00 - 13:00

Avatar
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼွင်ႉၼိင်

13:00 - 15:00

Avatar
လုၵ်ႉထုင်ႉသျုမ်းသျုၼ်း ၸၼ်တိပ်ႉ

15:00 - 17:00

Avatar
ၼႃႈႁိူၼ်းၵတ်းယဵၼ် ၸႆၢးၸွမ်လႅင်း

17:00 - 18:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂတႃႇပႆၢးယူႇလီ ၸၢမ်ၽွၼ်း

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

07:00 - 09:00

Avatar
ၶၢဝ်ႇထႆး Thai News

09:00 - 10:00

Avatar
လၢႆးၵၢၼ်ၶရိယၢၼ်ႇ လုင်းလႅင်းပိူင်း

10:00 - 11:00

Avatar
MAP Radio MAP Radio

11.00 - 13.00

Avatar
သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ် ႇ(ၵေႃႉလီ) ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ + ၸၢႆးဝၼ်း

13:00 - 15:00

Avatar
ပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇႄလႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိင်းၵွၼ်တႆး

15:00 - 16:00

Avatar
သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ (ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇ) ၸၢႆးယွတ်ႈ + သႅင်ဢိုၼ်မိူင်း

16.00 - 17.00

Avatar
လၢႆးတႆး ၸၢႆးၵွၼ်ၶိူဝ်း

17:00 - 18:00

Avatar
သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးထူဝ်ႉ

18.00 - 19.00

Avatar
MAP Radio MAP Radio

19.00 - 20.00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

07:00 - 09:00

Avatar
ၶၢဝ်ႇထႆး Thai News

09:00 - 10:00

Avatar
လႆၢးၵၢၼ်ၶရိယၢၼ်ႇ လုင်းလႅင်ႈပိူင်း

10:00 - 11:00

Avatar
ၵေႃႉၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၸႆၢးေသႃးသိုဝ်ႉ

11:00 - 13:00

Avatar
ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต พี่เล็ก

13.00 – 15.00

Avatar
ႁႅင်းၸ်ႂယိင်း (ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး) ၵွင်တိပ်ႉ ၵႅဝ်ႈ

15:00 - 16:00

Avatar
ၵၢတ်ႇႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢမ်ၽွၼ်း

16:00 - 18:00

Avatar
သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးထူဝ်ႉ

18:00 - 19:00

Avatar
MAP Radio MAP Radio

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

07:00 - 09:00

Avatar
ၶၢဝ်ႇထႆး Thai News

09:00 - 10:00

Avatar
ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸႆၢးေသႃးသိုဝ်ႉ

10:00 - 11:00

Avatar
ထမ်ႇမတြႃး , ၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်ၵဝ်ႇ မႅပ်ၵရတီဢူဝ်

11:00 - 12:00

Avatar
ဝွၵ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

12:00 - 13:00

Avatar
လႆၢးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သ်ႂႇၸ်ႂႁႅင်းၵၢၼ် ၵၢင်းယၢၼ်လွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ၼၢင်းငမ်းယဵၼ်

13:00 - 14:00

Avatar
ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း သႅင်မိူင်း

14:00 - 16:00

Avatar
သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး ၸႆၢးထူဝ်ႉ

16:00 - 17:00

Avatar
ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၾူၼ်လူမ်း ၸၢႆးၵွၼ်ၶိူဝ်း

17:00 - 18:00

Avatar
MAP Radio MAP Radio

18:00 - 19:00

Avatar
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႄလႈၾိင်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

09:00 - 11:00

Avatar
ၾိင်ႈထုင်းတႆး ၸၢမ်ၽွၼ်း

11:00 - 13:00

Avatar
ထမ်းတြႃး ႄလႈပိူင်ၵူၼ်း ဢွင်ႇေထး

13:00 - 16:00

Avatar
လုၵ်ႉထုင်ႉၶျုမ်းသျုၼ်း ၸၼ်တိပ်ႉ

16:00 - 18:00

Avatar
ၶေႃႈတိူင်ႇပၢင်ႇၽဝတီႈလီ (ၽႆၢႇထႆး) ပီႈဢွမ်ႉ

18:00 - 20:00

Avatar
ဢပုမ်ႇသွၼ်ၸ်ႂ ၸွမ်လႅင်း

09:00 - 11:00

Avatar
ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ဢွၼ်လီ သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

11:00 - 13:00

Avatar
ၵႃႈၶၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ၸွမ်လႅင်း

13:00 - 16:00

Avatar
လုၵ်ႉထုင်ႉသျုမ်းသျုၼ်း ၸၼ်တိပ်ႉ

16:00 - 17:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂတႃႇပႆၢးယူႇလီ ၸၢမ်ၽွၼ်း

17:00 - 18:00

Avatar
မိူင်းလၢၼ်ႉၼႃး (ထႆး) Northern Story

18:00 - 20:00

Avatar
MAP Radio MAP Radio

ပွင်ႈၵႂၢမ်း / လၢႆးၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း

ပိုၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင်မႅပ်ႇ

  • Thailand's only Burmese and Shan language radio, broadcasting out of Chiang Mai and Mae Sot

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်

 

 

 

 

 

တိတ်းတေႃႇ

63/35 Soi 4 Moo 8 Suthep rd. Chiang Mai, 50200, Thailand ที่อยู่ : 63/35 ม.8 ซอย 4 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
+66 53328 133
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mapradio.org

သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ

  • Voices without border