The DJs

The DJs (19)

ယိင်းမူဝ်ၶမ်း ယိင်းမူဝ်ၶမ်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ယိင်းမူဝ်ၶမ်း

ဝၼ်းပုတ်ႉ | ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 - 13:00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၼွင်ႉဝၼ်းလီ + ၼွင်ႉၽွႆး ၼွင်ႉဝၼ်းလီ + ၼွင်ႉၽွႆး Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈဢၢႆထီ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၼွင်ႉဝၼ်းလီ + ၼွင်ႉၽွႆး

ဝၼ်းၸၼ် လႄႈ ဝၼ်းပုတ်ႉ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 17:00 – 18:00

ဝၼ်းၽတ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:00 – 17:00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈၾိင်ႈႁိမ်းႁွမ်း

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း

ဝၼ်းၸၼ် - ဝၼ်းသုၵ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 09.00 – 10.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၼၢင်းငမ်းယဵၼ် ၼၢင်းငမ်းယဵၼ် Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - လႆၢးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သ်ႂႇၸ်ႂႁႅင်းၵၢၼ် ၵၢင်းယၢၼ်လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်
ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၼၢင်းငမ်းယဵၼ်
ဝၼ်းသုၵ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 12.00 – 13.00
MAP Radio, FM 99 MHz

พี่เล็ก (ပီႈလဵၵ်ႉ) พี่เล็ก (ပီႈလဵၵ်ႉ) Read more...
Published in The DJs

ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต

จัดโดย –พี่เล็ก

เวลา- 11.00-12.00 วันผฤหัสบดี

MAP Radio, FM 99 MHz

ထွင်းၶမ်း ထွင်းၶမ်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - သုၼ်ႇၽႂ်သုၼ်ႇမၼ်း လၼ်းၵၼ်းၽႂ်းၽၢႆ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈယိူင်းမၢႆ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ထွင်းၶမ်း

ဝၼ်းၸၼ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 11.00 – 13.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ဢွင်ႇထေး ဢွင်ႇထေး Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ထမ်းတြႃးလႄႈပိူင်ၵူၼ်း

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးဢွင်ႇထေး

ဝၼ်းသုၵ်ႉ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 13.00 – 15.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

 

ၸၢႆးယွတ်ႈ ၸၢႆးယွတ်ႈ Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ (ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇ)

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးယွတ်ႈ + ၼွင်ႉသဵင်ဢိုၼ်မိူင်း

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 15.00 – 16.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၸၢႆးထူဝ်ႉ ၸၢႆးထူဝ်ႉ Read more...
Published in The DJs

 

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ဝၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးထူဝ်ႉ

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း လႄႈ ဝၼ်းၽတ်း၊ၶၢဝ်းယၢမ်း 18.00 – 19.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

 

သၢႆမွၵ်ႇႁွမ် သၢႆမွၵ်ႇႁွမ် Read more...
Published in The DJs

 

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း

ၸတ်းလူၺ်ႈ - သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ - ဝၼ်းသုၵ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 19.00 – 20.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - တၢင်းႁူႉၼမ်တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

 ဝၼ်းသုၵ်ႉ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း - 11.00 – 12.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

ၵွင်တိပ်ႉ ၵွင်တိပ်ႉ Read more...
Published in The DJs

 

လၢႆးၵၢၼ် -ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း (ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး)

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၵွင်တိပ်ႉ ၵႅဝ်ႈ

ဝၼ်းသုၵ်ႉ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 16.00 – 17.00

MAP Radio, FM 99 MHz

ၸၢမ်ၽွၼ်း ၸၢမ်ၽွၼ်း Read more...
Published in The DJs

လၢႆးၵၢၼ် - ၵေႃႉယိင်း

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢမ်ၽွၼ်း

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 17.00 – 18.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

လၢႆးၵၢၼ် - တၢင်းႁူ့ပွတ်းတွၼ်ႈ

ၸတ်းလူၺ်ႈ - -ၸၢမ်ၽွၼ်း

ဝၼ်းၽတ်း လႄႈ ဝၼ်းသုၵ်ႉ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 17.00 – 18.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

 

พี่จันติ๊บ (ၸၼ်တိပ်ႉ) พี่จันติ๊บ (ၸၼ်တိပ်ႉ) Read more...
Published in The DJs
  • รายการลูกทุ้งชุมชน
  • จัดโดย พี่จันติ๊บ
  • เวลา - 13.00 - 15.00
  • ทุกวัน จันทร์-อังคาร 
  • MAP Radio, FM 99 MHz
ၸွမ်လႅင်း ၸွမ်လႅင်း Read more...
Published in The DJs

 

လၢႆးၵၢၼ် - ၼႃႈႁိူၼ်းၵတ်းယဵၼ်

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸႆၢးၸွမ်လႅင်း

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ၊ၶၢဝ်းယၢမ်း 16.00 – 17.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

 

လၢႆးၵၢၼ် - ဢပုမ်ႇသွၼ်ၸႂ်

ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸွမ်လႅင်း

ဝၼ်းၸၼ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 16.00 – 17.00

MAP Radio, FM 99 MHz

 

 

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်

 

 

 

 

 

တိတ်းတေႃႇ

63/35 Soi 4 Moo 8 Suthep rd. Chiang Mai, 50200, Thailand ที่อยู่ : 63/35 ม.8 ซอย 4 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
+66 53328 133
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mapradio.org

သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ

  • Voices without border