ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2023        
ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2022    ပပ်ႉၵႅမ်မႆၢၾူၼ်း ၽွင်းယၢၼ်ႁိူၼ်း    ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2021 
ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2020 ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2019 ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2018
ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2017 ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2016 ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2015
Migrant-Movement-SHAN-Cover-S127

ပၢင်တူင်ႉၼိုင် ဢုပ်ႇဢူဝ်း
လႅၵ်ႈလၢႆႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်

Organizing4-Justice-SHAN-cover-S127

ၸူႉတုမ်တွၼ်ႈတႃႇ
လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း

diary-2012 ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2012
women-status_shan ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၼၢင်းယိင်း migrant-diary-2011_SHAN ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီ 2011

POSH-munal-SHAN

ပပ်ႉၵူႈမိုဝ်း ၽူႈႁပ်ႇၵၢၼ်

လၢႆးလွၵ်းတွပ်ႇတႅၼ်း
ႁႄႉတူဝ်ၶိုၼ်း

shan_poem02

ဝွၵ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွင်းယၢၼ်ႁိူၼ်း

shan_ia22

ၼၢင်းယိင်းထိင်းသိမ်း
ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး

shan_ia21

ၵၢၼ်ၼႂ်းႁေႃႁိူၼ်းၵေႃႈ
ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ

shan_ia20

ပႆတၢင်းပုၼ်ႈၼၢင်း
ၸဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်

shan_ia19

သိုပ်ႇၸိူဝ်ႉသၢႆၽၼ်း

ၽေးၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃႇဝ

ပၢႆးယူႇလီလႄႈလွင်ႈလွတ်ႈၽေး
တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်

သိုပ်ႇယၢင်ႈၸွမ်းပႆ
သဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆမီႈ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ
သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်

တိုၵ်းသူၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ
ပၢႆးယူႇလီ

လွင်ႈလႆႈထုၵ်ႇၶၢမ်ႇ တဵၵ်းယၢႆႉၶၢႆႉ
ဢွင်ႈတီႈယူႇလႄႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းၸႂ်ႉ
ႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆ

ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ
ပႆယၢင်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ

ဝၼ်းႁၢႆႉၵိုၵ်းပိုၼ်းတူၵ်ႇၶိုၼ်း
သိုဝ်ႊၼႃႊမိ

ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉထၢၼ်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်

လုမ်းလႃးပူၵ်းပွင်
ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ပၢႆးယူႇလီ လွင်ႈသိုပ်ႇၸိူဝ်ႉသႆၽၼ်း
Name: Drug and Medicine 
Volume:5
Language: Shan 
Published: April 2004
Amount: 1,500 Copies
Name: Hiv/Aids Knowledge 
Volume: 4 
Language: Shan 
Published: September 2003
Amount: 1,500 Copies
Name: Gender Equaility 
Volume: 3
Language: Shan 
Published: April 2003
Amount: 1,500 Copies
ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် မၢႆ - 1

 

 

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်

 

 

 

 

 

တိတ်းတေႃႇ

63/35 Soi 4 Moo 8 Suthep rd. Chiang Mai, 50200, Thailand ที่อยู่ : 63/35 ม.8 ซอย 4 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
+66 53328 133
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mapradio.org

သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ

  • Voices without border