09:00 - 10:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူင်းပွႆႇသဵင် + သပွတ်ႇ MAP Radio

10:00 - 11:00

Avatar
ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် တုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ် + မူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း

11:00 - 13:00

Avatar
သုၼ်ႇၽႂ်သုၼ်ႇမၼ်း လၼ်းၵၼ်းၽႂ်းၽၢႆ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈယိူင်းမၢႆ ထွင်းၶမ်း

13:00 - 15:00

Avatar
လုၵ်ႉထုင်ႉသျုမ်းသျုၼ်း ၸၼ်တိပ်ႉ

15:00 - 19:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

19.00 - 20.00

Avatar
ပၢင်ၼမ်ႉၼဵင်ႈတႆး ၸၢႆးသႅင်မိူင်း + ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

09:00 - 10:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူင်းပွႆႇသဵင် + သပွတ်ႇ MAP Radio

10:00 - 11:00

Avatar
ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် တုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ် + မူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း

11:00 - 13:00

Avatar
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼွင်ႉၼိင်

13:00 - 15:00

Avatar
လုၵ်ႉထုင်ႉသျုမ်းသျုၼ်း ၸၼ်တိပ်ႉ

15:00 - 16:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

16:00 - 17:00

Avatar
ၼႃႈႁိူၼ်းၵတ်းယဵၼ် ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

17:00 - 18:00

Avatar
လၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်

18:00 - 19:00

Avatar
လၢႆးၵၢၼ်ပိုတ်ႇတူဝ်ႁူဝ်ၸႂ်တွၼ်ႇတႃပၢႆးယူႇလီ ၸၢမ်ၽွၼ်း

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

09:00 - 10:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူင်းပွႆႇသဵင် + သပွတ်ႇ MAP Radio

10:00 - 11:00

Avatar
သဵင်ၼၢင်းယိင်း ယိင်းႁွမ်

11:00 - 13:00

Avatar
သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ(ၵေႃႉလီ) ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ + ၸၢႆးဝၼ်း

13.00 - 14.00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

14:00 - 15:00

Avatar
ပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇႄလႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢႆးသၢႆၾႃႉ

15:00 - 16:00

Avatar
သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ (ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇ) ၸၢႆးယွတ်ႈ + သႅင်ဢိုၼ်မိူင်း

16.00 - 17.00

Avatar
ဢပုမ်ႇသွၼ်ၸႂ် ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း

17.00 - 19.00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

19.00 - 20.00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

09:00 - 10:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူင်းပွႆႇသဵင် + သပွတ်ႇ MAP Radio

10:00 - 11:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

11:00 - 13:00

Avatar
ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต พี่เล็ก

13.00 – 15.00

Avatar
ႁႅင်းၸ်ႂယိင်း (ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး) ၵွင်တိပ်ႉ ၵႅဝ်ႈ

15:00 - 16:00

Avatar
ထမ်းတြႃး MAP Radio

16:00 - 18:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

18:00 - 19:00

Avatar
လၢႆးၵၢၼ်ၵၢတ်ႇႁူဝ်ၶမ် ၸၢမ်ၽွၼ်း

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်

09:00 - 10:00

Avatar
ပိုတ်ႇႁူင်းပွႆႇသဵင် + သပွတ်ႇ MAP Radio

10:00 - 11:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

11:00 - 12:00

Avatar
တၢင်းႁူႉၼမ်တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ သၢႆမွၵ်ႇႁွမ် (SHAN NEWS)

12:00 - 13:00

Avatar
လႆၢးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သ်ႂႇၸ်ႂႁႅင်းၵၢၼ် ၵၢင်းယၢၼ်လွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ၼၢင်းငမ်းယဵၼ်

13:00 - 14:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

14:00 - 15:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်ၵဝ်ႇ MAP Radio

15:00 - 17:00

Avatar
ၵႂၢမ်းတႆး MAP Radio

17:00 - 18:00

Avatar
လၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်

18:00 - 19:00

Avatar
လၢႆးၵၢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈၾိင်ႈႁိမ်းႁွမ်း သႅင်ဝၼ်း

19:00 - 20:00

Avatar
သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်